ศัพท์ภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนสอบ เตรียมทหาร เตรียมอุดม และ M1-4

ศัพท์ภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนสอบ เตรียมทหาร เตรียมอุดม และ M1-4

 Vacabulary Always Uses ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ก่อนสอบ เตรียมทหาร - เตรียมอุดม และ M.1-2-3-4

 
สำหรับสอบเข้า
รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า
รร.เตรียมอุดมศึกษา
ม..4 รร.รัฐบาลทั่วไป
ปวซ. พาณิชการ - ปวช. เทศโน
เตรียมวิศวกรรม
สอบกลางภาค - ปลายภาค ม.1-2-3-4
พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเช้า รร.เตรียมทหาร
พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเช้า รร.เตรียมอุดม
 
พร้อมคำอำน"
คำแปล
ตัวอย่างการใช้ศัพท์และเฉลยข้อสอบ
 
มาสเตอร์ สุนทร เลี่ยมทอง
อดีตอาจารย์ภาษาอังกฤษ รร.อัสสัมชัญ


 ความคิดเห็น