ลุยโจทย์คลังข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า วิชา คณิตศาสตร์

ลุยโจทย์คลังข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า วิชา คณิตศาสตร์

เฉลยคำตอบอย่างละเอียด มีทั้งวิธีคิดตรงและคิดเร็ว

 

PRE TEST CADET EXAMS  โจทย์ฝึกความพร้อมก่อนสอบเข้า ร.ร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

 

ข้อสอบ

เข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า

- เข้าร.ร.ช่างฝีมือทหาร

- เข้านายสิบทหารบก

- เข้าจ่าทหารเรือ

- เข้าโรงเรียนจ่าอากาศ

 

อาจารย์ ธวัชชัย บุญเลิศ (วศ.น. โฟฟ้า)

อาจารย์ น.ท. เทวฤทธิ์   นในฤทธิญาณ รน. (วศ.บ โฟฟ้า)

อาจารย์ น.อ. อภินันท์   โขติวรรณ รน. (วศ.บ โฟฟ้า)

ที่ปรึกษา พลไท ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์)  ชาตวัฒนานนท์ (นตท 21)


 ความคิดเห็น