ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่

ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่

สำหรับมัธยมปีที่ 4-6 ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงดามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใข่ในปัจจุบัน

 

ฟิลิกส์ที่เรียนด้วยตนเองเป็นลำดับขั้นตอน สำหรับสอบ ม.ปลายและเข้ามหาวิทยาลัย

LEARNING PHYSIC STEP BY STEP FOR EXAMS.

 

* ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

* การเคลื่อนที่แนวตรง

* แรงและกฎการเคลื่อนที่

 

 

อาจารย์ ธีรศานด์ ปรุงจิตวิทยากรณ์

อาจารย์ฟิสิกส์สถาบันติวเข้มเข้ามหวิทยาลัย SCOPE


 ความคิดเห็น