เทคนิคทำโจทย์ข้อสอบ คณิตทีละเรื่อง ตรรกศาสตร์

เทคนิคทำโจทย์ข้อสอบ คณิตทีละเรื่อง ตรรกศาสตร์

 

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอน เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

 

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สำหรับเตรียมสอบ ม.4 - 5 - 6 และเข้ามหาวิทยาลัย )

 

ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่

MATH SKILLS

* แบบฝึกหัดอัตนัยและปรนัยที่ท้าทายความสามารถพร้อมเฉลย

* สรุปเนื้อหาเข้มสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

* ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพร้อมเฉลย

 

เสน่ห์ ผดุงญาติ กศ.บ,กศม. cert.in Modern mathematics.

อดีตอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย

อดีตผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ


 ความคิดเห็น