เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบและเทคนิคทำโจทย์ข้อสอมเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ. 2530-ปัจจมัน
สำหรับเตรียมสอบม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรันตรง, PATI, PAT3, TCAS, 9 วิชาส่ามัญ
 
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สำหรับเตรียมสอบม4 - 5 - 6 และเข้ามหาวิทยาลัย )
 
MATH SRILLS
* แบบฝึกหัดอัตนัยและปรนัยที่ท้าทายความสามารถพร้อมเฉลย
* สรุปเนื้อหาเข้มสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
* ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจบันพร้อมเฉลย
 
เสน่ห์ ผดุงญาติ กศม.กศม. cert.in Modern mathematics.
อดีตอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และตัวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย

อดีตผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 


 ความคิดเห็น