เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

 

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ( พ.ศ.2560)

 

หัวข้อ

ㆍปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน

ㆍ ไฟฟ้า

ㆍระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

 

อาจารย์ ธนธัช (ธนู) อุดมพันธุ์

ค.บ (จุฬาฯ) กศ.ม.(เคมี)

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น