เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

 

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

 

หัวข้อ

* พลังงานความร้อน

  - ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร

  - การถ่ายโอนความร้อน

* กระบวนการเปลี่ยนเปลงลมฟ้าอากาศ

  - ลมฟ้าอากาศรอบตัว

  - มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

 

อาจารย์ ธนธัช (ธนู) อุดมพันธุ์

ค.บ (จุฬาฯ) กศ.ม.(เคมี)

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น