เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

 

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ฉบับศึกษาด้วยต้นเอง

 

หัวข้อ

* ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

* ปริซึมและทรงกระบอก

* การแปลงทางเรขาคณิต

* สมบัติของเลขยกกำลัง

* พหุนาม

 

อาจารย์ เสน่ห์ ผดุงญาติ

กศ.บ., กศ.ม., Cert. in Modern mathematics

อดีตผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น