เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

 

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ฉบับศึกษาด้วยต้นเอง

 

หัวข้อ

* อัตราส่วน

* การสร้างทางเรขาคณิต

* สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

* สถิติ

 

อาจารย์ เสน่ห์ ผดุงญาติ

กศ.บ., กศ.ม., Cert. in Modern mathematics

อดีตผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น