เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยต้นเอง

 

หัวข้อ

* ระบบจำนวนเต็ม

* จำนวนตรรกยะ

* เลขยกกำลัง

* มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณีต

* สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดี่ยว

 

อาจารย์ เสน่ห์ ผดุงญาติ

กศ.บ., กศ.ม., Cert. in Modern mathematics

อดีตผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น